$strNaslov

"; dolgo($tip, $id); echo "
"; } else if($nac==arh) { list($strNaslov) = mysql_fetch_array(mysql_db_query($db, "select naslov from novice where ime='$tip' ")); echo "

$strNaslov
arhiv

"; if(strlen($poz)<=0) $poz=0; if(strlen($kol)<=0) $kol=20; arhiv($tip, $poz, $kol); echo "
"; } else { list($strNaslov) = mysql_fetch_array(mysql_db_query($db, "select naslov from novice where ime='$tip' ")); echo "

$strNaslov

"; kratko($tip,4); echo ""; echo "
"; } ?>